Vedtægter Gudme HK

Nedenfor vil du finde en oversigt over vedtægter der er besluttet af medlemmer i Gudme HK. Nederst på siden vil du også kunne finde information om, hvornår disse vedtægter er blevet revideret. 


Har du spørgsmål til Gudme HK vedtægter, er du velkommen til at henvende dig til klubbens bestyrelse for uddybelse.

§1

Gudme Håndboldklub er stiftet den 19. august 1991, med hjemsted i Svendborg Kommune.


§2

Gudme Håndboldklub’s formål er ved håndbold og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, og at fremme foreningen i enhver konkurrencemæssig henseende.


§3

Gudme Håndboldklub er tilsluttet FHF, DHF, DGI.


§4

Som aktive medlemmer i Gudme Håndboldklub kan optages personer, der vedkender sig foreningens vedtægter og som har medlemskab til Gudme Håndboldklub.


§5

Gudme Håndboldklub ledes af en bestyrelse, bestående af 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Stemmeret har følgende personer: Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent. Medlemmer under 14 år repræsenteret af en værge. Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Alle trænere.


§6

Bestyrelsesmedlemmer (§5) vælges for 2 år, således at 2 vælges på ulige kalenderår, og 1 vælges i lige kalenderår. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Valgbare er de stemmeberettigede.


§7

Kontingent fastsættes af bestyrelsen.


§ 8

Ingen hæfter personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med respektive formue. Intet medlem har nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen, ej heller krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§9

Gudme Håndboldklub’s højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest 30. september og indkaldes via klubbens medlemsliste senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Alle sager på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne stemmer). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.


§10

På den årlige generalforsamling behandles følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg 6. Eventuelt


§11

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når 2/3 af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst ¼ af foreningens medlemmer over 14 år kræver det skriftligt med angivelse af dagsorden.


§ 12

Gudme Håndboldklub tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, som træffer beslutninger ud fra den fastsatte forretningsorden.


§13

Gudme Håndboldklub's regnskabsår er 1. juli til 30. juni.


§14

Gudme Håndboldklub’s kan opløses når 2/3 af de stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer derfor.


§15

Ved Gudme Håndboldklub’s opløsning overdrages formue og ejendele til GOG Håndbold.


Rettelser til foreningens vedtægter:

Ændret på generalforsamlingen den 31.07.1992

Ændret på generalforsamlingen den 23.08.1995

Ændret på generalforsamlingen den 28.08.1996

Ændret på generalforsamlingen den 29.09.1998

Ændret på generalforsamlingen den 25.08.1999

Ændret på generalforsamlingen den 20.08.2003

Ændret på generalforsamlingen den 18.09.2016

Ændret på generalforsamlingen den 30.08.2022