Vedtægter GOG Håndbold

Nedenfor vil du finde en oversigt over vedtægter der er besluttet af medlemmer i GOG Håndbold. Nederst på siden vil du også kunne finde information om, hvornår disse vedtægter er blevet revideret. 


Har du spørgsmål til GOG Håndbold vedtægter, er du velkommen til at henvende dig til klubbens bestyrelse for uddybelse.

§1

GOG er en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Gudbjerg IF og Oure Gudme IF, stiftet i 1973, med hjemsted i Svendborg Kommune.
§2 GOG’s formål er ved håndbold og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, og at fremme foreningen i enhver konkurrencemæssig henseende.
§3 GOG er tilsluttet FHF, DHF, DGI.
§4

Som aktive medlemmer i GOG kan optages personer, der vedkender sig foreningens vedtægter. Støttemedlemmer optages efter samme regler som aktive medlemmer. Kontingentet for støttemedlemmer fastsættes årligt på den årlige generalforsamling.  På generalforsamlingen har følgende personer stemmeret:

 • Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent.
 • Medlemmer under 14 år repræsenteret af en værge.
 • Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
 • Alle trænere.
 • Medlemmer af GOG’s Venner.
 • Alle støttemedlemmer, der har betalt kontingent.

§5

GOG ledes af en bestyrelse, bestående af 9 medlemmer.

§6

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at 5 medlemmer vælges i ulige kalenderår, og 4 vælges i lige kalenderår. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Valgene for disse gælder for et år.

Valgbare er de stemmeberettigede.

§7 Kontingent for aktive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.
§ 8 Ingen hæfter personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med respektive formue. Intet medlem har nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen, ej heller krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§9

GOG’s højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest 30. november og indkaldes via gog-medlem.dk og hjemmesiden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Alle sager på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne stemmer). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

§10

På den årlige generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretninger.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg
 6. Eventuelt
§11 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når, halvdelen af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst ¼ af foreningens medlemmer over 14 år kræver det skriftligt med angivelse af dagsorden.
§12 GOG tegnes af et forretningsudvalg bestående af 3 personer udpeget af GOG’s bestyrelse. Forretningsudvalget træffer beslutninger ud fra den fastsatte forretningsorden.
§13 GOG’s regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
§14 GOG kan opløses når 2/3 af de stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer derfor.
§15 Ved GOG’s opløsning overdrages formue og ejendele til Gudbjerg IF og Oure Gudme IF i henhold til aftalen ved GOG’s etablering i 1973

Ændret på generalforsamlingen 08.09.16

Ændret på generalforsamlingen 11.09.13

Ændret på generalforsamlingen 30.11.09

Ændret på generalforsamlingen 20.08.03

Ændret på generalforsamlingen 25.08.99

Ændret på generalforsamlingen 29.09.98

Ændret på generalforsamlingen 28.08.96

Ændret på generalforsamlingen 23.08.95

Ændret på generalforsamlingen 31.07.92

Ændret på generalforsamlingen 08.08.90

Ændret på generalforsamlingen 27.07.89