GOG  
 
 

Privatlivspolitik for GOG Håndbold

 

 

 

Privatlivspolitik for GOG Håndbold

25-5-2018

 

GOG Håndbold, CVR: 63739111

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

GOG Håndbold er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

 

Kontaktperson: Formand, Niels Kildelund

Adresse: Stærkærvej 1, 5884  Gudme

 

CVR:63739111

Telefonnr.: 62252135

Mail: niels@gog.dk

Website: www.goghaandbold.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)      Medlemsoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

 

2)      Trænere og ledere:

 • Vores træneraftaler indeholder CPR. Nr. bl.a til brug for børneattester og ved udbetaling af kørselsudgifter og andre udgifter efter bilag.
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

1)      Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

 

2)      Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger ligge i 3 år efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af. DHF, FHF og DGI

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

 

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

 

Leder-og træneraftaler:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
 • Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

Revideret af GOG Håndbold, 25. maj 2018

 

Formand, Niels Kildelund

  

 


 

 

 
Fotoarkiv
DSC_1299.jpg
DSC_1364.jpg
DSC_1890.jpg
DSC_1628.jpg
DSC_3932.jpg
DSC_1350.jpg
DSC_1377.jpg
DSC_1930.jpg
DSC_1600.jpg
DSC_1580.jpg
DSC_1619.jpg
DSC_1873.jpg
DSC_1601.jpg
DSC_1310.jpg
DSC_3642.jpg
DSC_2627.jpg
DSC_1599.jpg
DSC_1609.jpg
26.jpg
DSC_1864.jpg
DSC_1427_2.jpg
DSC_1969.jpg
51.jpg
DSC_1633.jpg
29.jpg
DSC_1358.jpg
DSC_1430_2.jpg
DSC_1328.jpg
DSC_1975.jpg
14.jpg
DSC_1319.jpg
DSC_1579.jpg
24.jpg
DSC_3541.jpg
11.jpg
DSC_1335.jpg
DSC_1425.jpg
39.jpg
DSC_3662.jpg
DSC_1962.jpg
DSC_1332.jpg
37.jpg
DSC_1419_2.jpg
DSC_3574.jpg
DSC_1956.jpg
DSC_1856.jpg
DSC_1610.jpg
DSC_1872.jpg
DSC_1427.jpg
93.jpg
DSC_1422_2.jpg
DSC_1296.jpg
DSC_1425_2.jpg
DSC_1363.jpg
DSC_1344.jpg
55.jpg
DSC_2543.jpg
41.jpg
DSC_3663.jpg
DSC_5161.jpg
DSC_1368.jpg
DSC_1629.jpg
28.jpg
DSC_1346.jpg
DSC_3918.jpg
DSC_1903.jpg
DSC_1372.jpg
DSC_1925.jpg
DSC_1880.jpg
5.jpg
DSC_1855.jpg
DSC_1567.jpg
DSC_3607.jpg
DSC_1395.jpg
DSC_1315.jpg
DSC_1361.jpg
DSC_1889.jpg
DSC_3652.jpg
DSC_3551.jpg
56.jpg
DSC_1431.jpg
DSC_1338.jpg
DSC_1406.jpg
DSC_1352.jpg
DSC_1614.jpg
DSC_1373.jpg
54.jpg
DSC_1901.jpg
DSC_1304.jpg
DSC_1322.jpg
DSC_1557.jpg
DSC_1391.jpg
33.jpg
DSC_1396.jpg
DSC_1611.jpg
DSC_1968.jpg
DSC_1576.jpg
DSC_1866.jpg
DSC_1915.jpg
DSC_3930.jpg
65.jpg
DSC_1911.jpg
DSC_1320.jpg
DSC_1343.jpg
DSC_1408.jpg
DSC_1415.jpg
DSC_1936.jpg
DSC_1371.jpg
DSC_1330.jpg
DSC_1907.jpg
DSC_3919.jpg
DSC_1415_2.jpg
DSC_1631.jpg
Forside-2.jpg
DSC_1958.jpg
67.jpg
68.jpg
32.jpg
DSC_1397.jpg
DSC_1424.jpg
38.jpg
DSC_3613.jpg
36.jpg
60.jpg
DSC_1978.jpg
DSC_2447.jpg
DSC_1854.jpg
DSC_1621.jpg
DSC_1891.jpg
DSC_2562.jpg
DSC_1303.jpg
DSC_2459.jpg
58.jpg
DSC_1327.jpg
DSC_3528.jpg
DSC_1913.jpg
DSC_1436_2.jpg
DSC_1604.jpg
3.jpg
DSC_3626.jpg
DSC_1426.jpg
DSC_1353.jpg
DSC_1886.jpg
DSC_1383.jpg
DSC_1964.jpg
DSC_2603.jpg
DSC_1355.jpg
21.jpg
DSC_1356.jpg
DSC_2630.jpg
69.jpg
DSC_1436.jpg
DSC_1420_2.jpg
DSC_1329.jpg
DSC_1574.jpg
DSC_1623.jpg
DSC_1877.jpg
61.jpg
1.jpg
4.jpg
DSC_3654.jpg
DSC_3647.jpg
DSC_1863.jpg
DSC_1550.jpg
DSC_3628.jpg
DSC_1966.jpg
15.jpg
DSC_1407.jpg
DSC_1575.jpg
DSC_1429_2.jpg
DSC_1602.jpg
DSC_1607.jpg
DSC_1563.jpg
DSC_1309.jpg
DSC_1565.jpg
DSC_3915.jpg
DSC_3926.jpg
DSC_1564.jpg
DSC_1618.jpg
DSC_1982.jpg
DSC_1566.jpg
DSC_1433.jpg
DSC_1293.jpg
7.jpg
DSC_3635.jpg
DSC_1893.jpg
DSC_1354.jpg
DSC_3563.jpg
DSC_1881.jpg
DSC_1612.jpg
DSC_2492.jpg
DSC_1857.jpg
30.jpg
DSC_2574.jpg
53.jpg
DSC_3920.jpg
19.jpg
16.jpg
66.jpg
DSC_1414.jpg
DSC_3661.jpg
DSC_1955.jpg
DSC_2470.jpg
DSC_1359.jpg
DSC_1316.jpg
DSC_1345.jpg
DSC_3623.jpg
DSC_1360.jpg
DSC_1301.jpg
DSC_1339.jpg
DSC_1897.jpg
DSC_3927.jpg
DSC_1323.jpg
DSC_1895.jpg
DSC_1420.jpg
DSC_1374.jpg
DSC_1957.jpg
DSC_1896.jpg
57.jpg
DSC_1384.jpg
DSC_1341.jpg
DSC_1424_2.jpg
DSC_1311.jpg
DSC_1625.jpg
50.jpg
DSC_1860.jpg
DSC_1430.jpg
DSC_1871.jpg
DSC_1434.jpg
DSC_3539.jpg
DSC_1904.jpg
DSC_1429.jpg
DSC_1432_2.jpg
DSC_1422.jpg
59.jpg
DSC_1297.jpg
DSC_1882.jpg
DSC_1432.jpg
DSC_1313.jpg
DSC_1434_2.jpg
DSC_2587.jpg
DSC_1582.jpg
DSC_1630.jpg
DSC_3666.jpg
DSC_1337.jpg
DSC_5159.jpg
DSC_1398.jpg
DSC_1861 (1).jpg
DSC_1649.jpg
DSC_1307.jpg
DSC_1399.jpg
DSC_1888.jpg
DSC_1868.jpg
40.jpg
DSC_1404.jpg
52.jpg
DSC_1419.jpg
DSC_1578.jpg
DSC_1389.jpg
DSC_1431_2.jpg
DSC_1387.jpg
DSC_1349.jpg
DSC_1321.jpg
DSC_5221.jpg
DSC_3667.jpg
64.jpg
DSC_1394.jpg
DSC_1347.jpg
12.jpg
DSC_1606.jpg
DSC_1402.jpg
35.jpg
DSC_1298.jpg
DSC_1552.jpg
DSC_1554.jpg
22.jpg
34.jpg
DSC_3921.jpg
2.jpg
DSC_1342.jpg
DSC_1976.jpg
10.jpg
DSC_3593.jpg
DSC_3660.jpg
DSC_1952.jpg
DSC_1378.jpg
DSC_2527.jpg
DSC_1314.jpg
DSC_1981.jpg
DSC_3595.jpg
DSC_1862.jpg
DSC_3619.jpg
DSC_5224.jpg
DSC_5217.jpg
DSC_1858.jpg
DSC_3665.jpg
DSC_1973.jpg
DSC_1634.jpg
DSC_1935.jpg
DSC_1409.jpg
23.jpg
DSC_2501.jpg
31.jpg
DSC_1426_2.jpg
DSC_1333.jpg
DSC_1971.jpg
20.jpg
DSC_3655.jpg
18.jpg
DSC_3640.jpg
25.jpg
DSC_1351.jpg
DSC_1876.jpg
DSC_1878.jpg
27.jpg
DSC_3585.jpg
6.jpg
DSC_1892.jpg
DSC_1411.jpg
DSC_5160.jpg
DSC_1433_2.jpg
Forside-1.jpg
DSC_1603.jpg
DSC_1972.jpg
DSC_1340.jpg
17.jpg
DSC_1375.jpg
70.jpg
DSC_1885.jpg
DSC_1627.jpg
DSC_2549.jpg
13.jpg
DSC_3521.jpg
DSC_1390.jpg
DSC_1385.jpg
62.jpg
DSC_1869.jpg
DSC_2593.jpg
DSC_1932.jpg
DSC_1386.jpg
DSC_1861.jpg
DSC_1898.jpg
DSC_5181.jpg
63.jpg
DSC_2628.jpg
DSC_1366.jpg
DSC_1909.jpg
DSC_1403.jpg
DSC_1379.jpg
DSC_1367.jpg
DSC_1573.jpg
DSC_1887.jpg
DSC_1324.jpg
DSC_1369.jpg
DSC_3924.jpg
 
Nyt fra dameafdelingen
 
Støt GOG Håndbold
 
Klubsponsorer
     
 
 
OM GOG Hurtige genveje Holdene Kontakt Udvalgte sider

  GOG Håndbold


 
 
GOG Sport A/S Stærkærvej 1 5884 Gudme Tel:  62 25 21 35 Fax: 62 25 21 24 Uptime-IT Svendborg